شماره ثبت:665

شناسه ملی:14005027424

مشاوره تلفنی:

وکیل خود را در این موسسه انتخاب کنید

 

ما در این موسسه از وکلای مجرب و کاردان بهره میبریم

بهرمندی از وجود قضات عالی بازنشسته تجدید نظر مشرف به رویه های متداول در سیر قضایی

اخذ حق الوکاله مناسب از موکل،ایجاد شرایط تسهیل در پرداخت هزینه ها

وکیل در اصفهان

برای داشتن یک وکیل خوب در اصفهان با ما تماس بگیرید

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

 

بهترین وکیل خانواده در اصفهان

وکیل خوب در اصفهان

 موسسه حقوقی در اصفهان


وکیل امور شهرداری در اصفهان , وکیل خوب در زمینه شهرداری در اصفهان , وکیل شهرداری در اصفهان , وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری, وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری در اصفهان , وکیل تعزیرات در اصفهان , وکیل تخصصی تعزیرات در اصفهان , وکیل در اصفهان, وکیل دادگستری در اصفهان , وکیل در اصفهان وکیل امور خانواده در اصفهان , وکیل طلاق در اصفهان , وکیل خوب در زمینه خانواده در اصفهان , وکیل تخصصی خانواده در اصفهان , وکیل خانم تخصصی خانواده در اصفهان

ویدئو موسسه،به زودی

وکیل در اصفهان
 
 
توسط الماس سایت

کانون وکلای دادگستری‌ چگونه‌ بـوجود‌ آمد؟

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

کانون وکلای دادگستری‌

کانون وکلای دادگستری‌

بردباری در تحمل شدائد و سختی‌ها از اختضاصات هر اجتماع منور و متفکری است.وکلای‌ دادگستی هم اکه بـحکم عقل و تجربه از این سنت طبیعی برخوردارند در برابر‌ مواد خلاف منطق قانون‌ اصول‌ تـشکیلات سابق الذکر و مقررات نـاهنجار مـتحد- المآل‌های خلاف اصول وزارت عدلیه روزگار ناهمواری را باسکوتی اعتراض‌آمیز گذرانیدند و با وجود این از هیچ گونه کمکی در مواقع استمداد وزارت عدلیه دریغ نداشتند‌.

چنانکه در همین احوال عضویت کمیسیون مختلط قضائی را بدعوت وزارت عدلیه پذیرفتند و از اوائل سـال 1308 تا اواخر سال 1309 مرتبا در جلسات آن شرکت مینمودند.

این کمیسیون مرکب بود‌ از‌ مرحومین عدل(منصور السلطنه)وجدانی دادستان کل آن زمان و گلپایگانی معاون اول ایشان(از طبقه کارمندان و قضاة عالی مقام وزارت عدلیه)و مرحوم آقا شـیخ جـلال نهاوندی و آقایان.شیخ رضا ملکی‌.آقا‌ سید هاشم وکیل.

دکتر آقایان.دکتر آقا بابوف و نویسنده(از طبقه وکلا)که اولین جلسه این کمیسون مختلط را مرحوم داور بریاست خود تشکیل و توضیح داد که مـقصود اسـاسی‌ از‌ انعقاد آن اصلاح قوانین موجوده و رفع نواقص آنها.تهیه و تدوین قواین لازمه و ارائه طریق پیشرفت امور و تسریع جریان قضایا میباشد و مقرر داشت که کمیسیون مزبور هر هفته روزهای سه‌شنبه‌ تشکیل‌ گـردیده‌ انـجام وظیفه نماید و در جلسات‌ بعدی‌ مرحوم‌ عدل عهده‌دار ریاست آن بود.

در دو ماده 144 و 146 اصول تشکیلات پیشنهادی مرحوم داو«اداره امور قضائی»را هم علاوه‌ بر‌ مجمع‌ رسمی وکلا(یا مجمع وکلای رسمی)مرجعیت داده‌ بـود‌ کـه ایـن هر دو عنوان ضمن اصلاح پیـشنهاد مـزبور بـکلی حذف شد و چنانکه متحد المال‌های مذکور بآن ناطق است‌«اداره‌ احصائیه‌ امور قضائی»وزارت عدلیه بجای این هر دو مقام مرجعیت‌ یافت و بـمراقبت در اجـرای مـقررات اصول تشکیلات و دستورهای وزارتی درباره وکلاء مأموریت داشـت کـه یکی از علل عمده‌ سکوت‌ وکلا‌ در برابر مقررات قانون مزبور و آن اوامر غلاظ و شداد حسن انتخاب‌ رئیس‌ آن بود:


آقای داود پرنیا فـرزند ارشـد مـرحوم مشیر الدوله(حسن پیرنیا طاب ثراه) ریاست اداره‌ احصائیه‌ امور‌ قـضائی را در سنواتی متمادی داشت شخصا علاقه خاصی بحفظ حیثیت وکلا‌ نشان‌ میداد‌ و جریان امور وکالت را با وضعی مرغوب و مـطلوب اداره نـموده بـا هر یک از‌ افراد‌ آقایان‌ وکلاء متناسب با شخصیت او رفتار میکرد کـه در نـتیجه حسن انتظام و رویه جامعه‌ وکالت‌ رو بترقی نهاد و وی محبوبیت خاصی از این جهت در بین وکلا حاصل‌ نمود‌.عـملی‌ شـدن فـکر تأسیس کانون هم بنسبت خیلی زیادی مرهون جدیت او بود که مرتبا‌ در‌ بـهبودی وضـع وکـالت و نیرومندی فکری و شغلی وکلا میکوشید و حتی مضایقه نداشت از اینکه‌ در‌ موقع‌ مقتضی کمک مادی هـم در ایـن زمـینه بنماید.این مساعی و زحمات برای همیشه شایان تقدیر‌ است‌.

بهر صورت وضعیت شغلی و اداری وکـلاء بـراساس مواد خلاف اصول قانون تشکیلات‌ و مقررات‌ خلاف‌ منطق وزارت عدلیه بهمین منوال برقرار بـود تـا عـصر روز 26 تیر ماه 1309 در‌ آن‌ روز‌ بدعوت آقای پیرنیا عده‌ئی از آقایان وکلاء در منزل ایشان اجتماع نمودند‌ و بـعد‌ از بـرگذاری مراسم پذیرائی آقای پیرنیا با ذکر مقدماتی مناسب مقصود اظهار نمود که آقـای وزیـر‌ عـدلیه‌ مصلحت میداند کانون وکلا تشکیل شود و دعوت آقایان برای این منظور میباشد‌.طبیعی‌ است کـه ایـن بهترین نوید در همه‌ حاضرین‌ ایجاد‌ فرح و مسرت نمود و بالاتفاق آن را تحسین‌ نمودند‌.و در ایـن اولیـن جـلسه نیم رسمی کانون بحث در کیفیت تشکیل و سازمان آن‌ و از‌ همه مهمتر تأمین بودجه و جنبه‌ مالی‌ و بـالاخص مـخارج‌ ایـتدائی‌ تأسیس‌ آن بعمل آمد و در هر قسمت‌ تصمیم‌ مقتضی اتخاذ شده شروع باقدام گـردید.

نـگارنده بخوبی در خاطر نداشت که‌ پس‌ از این جلسه افتتاح رسمی کانون‌ در چه روزی صورت‌ گرفت‌ ناچار در مقام تـفحص و تـحقیق‌ شد‌ از مراجعه بمجموعه سالیانه قوانین و متحد المآل‌ها و بایگانی مشوش و در هم ریخته دفـتر‌ بـازرسی‌ منحله سازمان و کلا سابقه‌ای بدست‌ نیامد‌.در‌ کـتابخانه‌های کـانون.وزارتـ‌ دادگستری‌.وزارت دارائی.روزنامه اطلاعات‌.و حتی‌ کتابخانه ملی آثـاری مـوجود نبود و فقط کتابخانه مجلس شورای ملی (که انصافا آن را‌ یگانه‌ کتابخانه منظم جامع و مـفید مـملکت میتوان‌ دانست‌)این مقصود‌ را‌ حـاصل‌ نـمود و بعد از چـندین‌ روز مـراجعه بـمجموعه‌های سنواتی روزنامه ایران یافتم که روز بـیستم آبـان 1309 کانون وکلاء از‌ طرف‌ مرحوم داور افتتاح شده است.

اینک‌ عین‌ مندرجات‌ شماره‌ مـربوطه‌ روزنـامه مزبور که‌ در‌ روز بعد از افتتاح انتشار یـافته اتس و باندازه بالنسبه کـافی مـحل و کیفیات سازمان وکلاء را رد‌ آن‌ روز‌ و مـراسم افـتتاح کانون را بیان و روشن مینماید‌ عینا‌ ذیلا‌ نقل‌ میشود‌:

کانون‌ وکلای عدلیه

«کانون وکـلای عـدلیه مرکب از وکلای مدافع درجه اول بـطوریکه اطـلاع دادیـم در تیرماه گذشته بـطور نـیم رسمی افتتاح گردید و در ایـنمدت بـه تشکیلات آن‌ اشتغال داشتند.

برای مخارج تأسیس این کانون اعضاء مؤسس آن که چهل نـفر و آقـای میرزا داود خان پیرنیا رئیس احصائیه قـضائی کـه نیز جـزء ایـن عـده بودند هر یک مـبلغ‌ پنجاه‌ تومان


پرداختند که به صندوق وزارت عدلیه سپرده شده و بتدریج اخذ و بمصارف 0لازمه میرسد.

وکـلای غـیر مؤسس عضو درجه اول هر یک سـی تـومان حـق ورود پرداخـته و وکـلای غیر‌ مؤسس‌ عـضو درجـه دوم هر یک بیست تومان تأدیه کردند.

وجوهی که مقدمة دریافت گردید بمصرف تشکیلات مؤسسه رسیده و بـودجه ایـن مـؤسسه برای بعدها‌ ماهی‌ سیصد و هفت تومان پیـش‌بینی شـده‌ کـه‌ مـحل پرداخـت آن مـاهی سه تومان از طرف اعضاء غیر مؤسس درجه اول و ماهی یکتومان اعضاء غیر مؤسس درجه اول است.

محل کانون وکلا‌ در‌ محل سابق اداره راه‌آهن‌ واقع‌ در حیاط محکمه استیناف است که طـبقه تحتانی و فوقانی آن برای این قسمت و اداره احصائیه قضائی مخصوص میباشد (این حیاط بنام حیاط حکیم الملکی در منتهی الیه ضلع شرقی خیابان‌ باب‌ همایون و ضلع جنوبی خیابان معروف بخیابان درب اندرون مقابل سـاختمان وزارت دارائی واقـع بود و در ضلع شرقی این حیاط آپارتمان دو اشکوبه‌ای بالنسبه جدید وجود داشت که محل کانون وکلاء‌ و احصائیه‌ امور قضائی‌ بود).

علامت کانون وکلا شکلی بطور بیضی میباشد که اطراف آن شـاخه سـرو در وسط یک ترازو‌ و با کفه‌های مساوی(علامت عدل)و یک کتاب(قانون)و بالای آن شیر‌ و خورشید‌ است‌.

تشکیلات مؤسسه مزبور بشرح زیر است:

اطاق دسـت چـپ قسمت تحتانی اطاق اعضاء مـؤسس کـانون و مقابل آن ‌‌سمت‌ راست اطاق رئیس احصائیه و در وسط اطاق انتظاری شبیه باطاقهای انتظار اروپا.

اطاق‌ دیگر‌ دست‌ راست مخصوص وکلای غیر مؤسس درجه اول و در قسمت فوقانی اطـاق دسـت چپ که دارای‌ پنـج مـیز است برای پذیرائی وکلای مدافع از موکلین خود و دست راست اطاق‌ کنفرانس و در وسط اطاق‌ دفتر‌ احصائیه است.

شعبات این مؤسسه عبارت است از شعبه احصائیه حقوقی.جزائی.ثبت اسناد و غیره یک شـعبه مـخصوص تفتیش است که دو نفر مستنطق برای رسیدگی به تخلفات وکلا در آنجا‌ میباشد-یک شعبه در نظر است تهیه شود و قریبا تأسیس خواهد شد و آن مخصوص تهیه وکلای مجانی برای اشخاص بی‌بضاعت خـواهد بـود.

اطاق‌ها و مـؤسسات و شعب این کانون باطرز بی‌اندازه جالب توجهی‌ ترتیب‌ داده شده است تمام اطاقها با اثاثیه و فرشهای نفیس مـزین و هر اطاق دارای یک دستگاه تلفون میباشد که تماما از اعتبار مذکور در فـوق تـهیه شـده است.

از سه هفته‌ قبل‌ بوسیله متحدالمآل از آقایان وکلاء مدافع دعوت بعمل آمد که برای سه‌شنبه بیستم آبـان ‌ ‌روز گـذشته 5 ساعت بعدازظهر در محل مزبور حضور بهمرسانند.

از طرف آقای رئیس احصائیه قضائی‌ از‌ آقای داور وزیـر عـدلیه تـقاضا شد که روز مزبور برای افتتاح رسمی کانون تشریف فرما شوند.


وکلا در موقع مقرر حاضر شـده ساعت پنج و نیم بعدازظهر آقای داور وزیر‌ عدلیه‌ حضور‌ یافتند و معاون و رئیس دارالانشاء احـصائیه‌ تا‌ بیرون‌ در استقبال کـرده اعـضاء اداره احصائیه با لباس‌های رسمی متحدالشکل در دو سمت پله کان صف کشیده آقای وزیر عدلیه عبور‌ و در‌ سالون‌ تحتانی آقای فاضل الملک از طرف آقایان وکلا‌ خیر‌ مقدم گفتند.

از طرف اداره احصائیه آقایان ذیل نیز دعوت شـده بودند:

آقای بهرامی معاون عدلیه.آقای منصور السلطنه‌.آقای‌ اقا‌ حسین همدانی.آقای بیگلری.آقای منتخب الدوله مولوی.آقای اکرم‌ السلطان.آقای برزین.آقای ارفع السلطنه.

آقای صدر.آقای دکتر سجادی.آقـای سـروری و آقای مهریار.

ساعت شش بعدازظهر‌ آقای‌ داور‌ باطاق کنفرانس تشریف بردند آقایان وکلاء و مدعوین نیز در آنجا مجتمع‌ گردیدند‌ در حالیکه همه ایستاده بودند.

آقای وزیر عدلیه اظهار داشتند

خیلی خوشوقتم که مـیبینم نـهایت نظم‌ و ترتیب‌ در‌ این مؤسسه حکم فرما است و نهایت دقت و سلیقه در تشکیل آن بکار‌ رفته‌ است‌.

کانون وکلای عدلیه که چندی قبل تشکیل یافته بود و اینک رسما افتتاح میشود منظور‌ اصـلی‌ از‌ تـأسیس آن تربیت وکیل خوب است.

جای تردید نیست که جریان محاکمات تنها نباید‌ از‌ روی دویسه باشد و قاضی تنها روی دوسیه حکم نمیدهد بلکه عامل مؤثری در‌ اینمورد‌ وجود‌ دارد که آن موضوع وکلای مدافع اسـت کـه نـباید بگذارد قاضی در محاکمات و قضاوت‌ خـود‌ از قـانون مـنحرف شود.

اینست که در تمام دنیا مطمئنا کسانی که در‌ کارهای‌ قضائی‌ وارد هستند میدانند که بدون اینکه وکیل خوب تهیه شود تهیه عـدلیه خـوب مـحال است‌ ولی‌ از طرف دیگر اهمیت کار وکالت را آقـایان مـیدانند تنها باین نیست‌ که‌ چه‌ اندازه فایده دارد بلکه اهمیت آن بیشتر نسبت بفوائدی است که مردم از آن میبرند‌-البته‌ کار‌ بـاید عـوایدی بـرای خود وکیل داشته باشد ولی قسمت زیاد اهمت وکالت‌ بسته‌ بـاشخاصی است که دارای این شغل هستند و طرز رفتار آنان-ناچارم یک حقیقت خیلی مخفی را‌ برای‌ آقایان کشف کنم-در پانـزده سـال قـبل از این اگر کسی شغل‌ وکالت‌ را عهده‌دار میشد جسارت است از روی‌ اضـطرار‌ و نـاچاری‌ بود هر کس میدید که ناچار است‌ و نمیتواند‌ کار دیگری تهیه نماید بشغل وکالت تن درمـیداد و در هـمان اشـخاصی که مشغول‌ بودند‌ اگر فرصتی بدستشان میآمد شایق‌ و مایل‌ بودند که‌ از‌ انـ‌ اسـتفاده کـرده بکار دیگر بپردازند و از‌ وکالت‌ کناره‌گیری کنند.

بنده خودم در خاطر دارم نه سال و کسری قبل از‌ ایـن‌ کـه از اروپا مـراجعت کردم و خواستم‌ ایده‌آل و مقصودی را که‌ از‌ اول داشتم و عقیده‌ام همین بود‌ یعنی‌ اشتغال بکار وکالت را تـعقیب کـنم.بعض اشخاص که در آنموقع بدیدن من‌ آمدند‌ چون از قصد من آگاه‌ شدند‌ نـه‌ از راهـهای دیـگر‌ بلکه‌ از راه نصیحت و خیرخواهی‌ و دوستی‌ بمن تذکر دادند که گرد اینکار نگردم و فقط یکی دو نـفر بـودند که قصد‌ من‌ را تقدیس کردند و آنها هم خودشان‌ وکیل‌ بودند.وضعیت‌ اینکار‌ بـطوری‌ اسـت کـه اگر یک‌ نفر یک دفعه در آن خوب رفتار


نکرد دیگر نمیتواند در زندگی وکالتی خود کسب‌ حـیثیتی‌ بـنماید-در آن ایام مسئله وکالت‌ را‌ رفتار‌ بد‌ بعضی‌ از وکلاء بقدری‌ بد‌ جلوه داده بود کـه بـاعث بـدنامی تمام اشخاصی که بشغل وکالت مشغول بودند میگردید.خواه بد‌ بودند‌.خواه‌ خوب زیر بـدبختانه یـا خـوشبختانه (هر طور‌ که‌ فرض‌ میفرمائید‌)در‌ مملکت‌ ما اشخاص معترض همیشه جنبه ضـعیف و طـرف نقص را پیش میکشند و در روی آن بطور کلی تنقیدات خود را شروع میکنند-بدینجهة در قسمت وکلاء هم همان‌ چند نـفر بـد را در نظر گرفته درباهر سایرین نیز از روی همان نظر بدگوئی و انتقاد میکنند-این بـود کـه مدت چند سالی وضعیت وکالت در ایران جـنبه خـوبی نـداشت‌.

در‌ ابتدا تشکیل عدلیه این موضوع مشکل مـهمی ایـجاد کرد و من هر لحظه باین مشکل برمیخوردم ولی کاملا مقاومت ورزیدم زیرا با تـمام ایـن حرفهائی که گفته میشد مـن شـخصا‌ شغل‌ وکـالت را از حـیث حـیثیت بر تمام مشاغل آزاد و دولتی ترجیح مـیدادم و عـقیده داشتم که باید صورت خوبی باینکار داده شود و با همین‌ عقیده‌ وارد کار شـدم ایـنست که‌ اکنون‌ میخواهم این حوزه از نـقطه نظر سابقه حوزه‌ئی بـاشد کـه در انظار وزنی داشته باشد-از طـرف دیـگر در ابتداء کار مشکلات زیاد بود‌ و یک‌ دفعه اصلاح غیر ممکن‌ بنظر‌ میرسید تـا بـالاخره بطریقی رسیدیم و دیدیم که بـهتر اسـت اسـاس محکمی بریزیم و در را بـبندیم و شـرایطی را برای ورود اشخاص دیگر بـاین شـغل تعیین نمائیم و کاری کنیم که بعد از‌ این‌ بد وارد ایندسته نشود و بتدریج و رفته رفته(زیـرا اصـلاح این امور فورا امکان ناپذیر اسـت.)عـمل و اقدامات خـود را بـسط دهـیم و بمرور زمان باصلاح ایـنموضوع بپردازیم و آن را بحد اعلای‌ اصلاح‌ و کمال برسانیم‌.

اقدامات مقدماتی در اینمورد مثل هر اقدام ابتدائی که سـختی و شـدتش بیشتر است جنبه سختی و شدت بـیشتر‌ داشـته اسـت و در ایـن قـسمت هم ناچار بـودم زیـا اقدام باصلاح‌ جز‌ باین‌ ترتیب امکان نداشت اما باید تصدیق کرد که این اساس روی این پایـه تـنها دوام نـمیکند باید ‌‌یک‌ اخلاق دیگر و یک اشخاص دیـگری پیـدا بـشوند کـه بـا نـظر اصلاحی و با اطلاعات‌ خودشان‌ کمک‌ کنند و آن اشخاص خوب و مخصوصا اخلاق خوب و رفتار نیکوی آنان خودش اوضاع را رو به‌ اصلاح ببرد و عقیده من این قدم قدمی است که بـطرف نظر اصلی ما‌ یعنی اصلاح کامل برداشته‌ میشود‌.

آقایان بهتر میدانند که مملکت ما امروزه ا زهر حیث بمراتب از ده سال پیش بهتر است حالا روزی است که تمام کارها بصورتی کاملا جـدی و مـحکم درآمده و با ترتیب و انتظام کامل‌ پیش میرود و هر کس بنوبه خود قدمهائی برمیدارد ولی برای اینکه این وضعیت بحد کمال برسد قدری وقت و زمان لازم است-البته همگی تصدیق داریم کـه تـمام قسمتهای مختلف یک مملکت‌ یا‌ مؤسسه با هم مربوط و متصل هستند اما نمیتوانیم تا موقعی که تمام قسمتهای مملکت دارای اخلاق و رفتار و افکار صـحیح نـشده است اصلاح کامل را فقط از یـک قـسمت آن یعنی‌ قسمت‌ وکلا انتظار داشته باشیم.


آقایان این موسسه که خودتیان تاسیس کرده‌اید علاوه بر کمکی که بمردم میکند کمک زیادی هم بعدلیه مـیکند کـه هر وقت محتاج بـه مـساعدتی باشند‌ که‌ در نتیجه کارشان تکمیل گردد باید از طرف شما مساعدت شود کمکی که من از آقایان انتظار دارم اینست که سعی کنیم و کاری کنیم که محاکمات کاملا خوب و صحیح‌ جریان‌ یابد‌ کـه ایـن ایده‌آل آخری است‌.البته‌ باید‌ بسمت این مقصود بتدریج پیش برویم و با کمال جدیت باصلاح خود بکوشیم-اگر در بین ما یکنفر مرتکب خبط و خطائی شد‌ بدون‌ ترحم‌ عمل کنیم-اگـر روزی تـوانستیم باین درجـه برسیم‌ آن‌ روز شغل و وکالت دارای حیثیت حقیقی خود خواهد شد.

رسانیدن حیثیت وکالت بآن مقام و درجه بسته بـه همت آذایان‌ و رفتارشان‌ در‌ قسمت کارهای عمومی است که مربوط با کـار و وکـالت مـیباشد‌-آقایان خودشان بهتر میدانند که هر کاری ولو کار خوب باشد اگر طرز آن کار بد شد افکار‌ عـصر‌ ‌ ‌و اخـلاقی‌ عمومی آن را بد میداند و اشخاصی که آنطور کار میکنند در‌ نظر‌ جامعه اشخاص بدی هـستند.

کـارهای زیـادی در زندگانی هست که طرف احتیاج است ولی جامعه و افکار‌ زمان‌ آن‌ را قبول نمیکند و بهمین جهة اشـخاص با حیثیت آن قبیل کارها را‌ متقبل‌ نمیشود‌.

اینست که آن کار روزبروز بر نقصش افـزوده شده و بدتر میشود!

بـهرحال در قـسمت‌ اهمیت‌ در‌ نظر جامعه بحث و گفتگوئی نیست و همه کس تصدیق باهمیت وکالت برای جامعه دارد فقط‌ قسمتی‌ که باید گفت اینست که طرز عمل چطور باید باشد که اخلاق عصر‌ هم‌ آن‌ را بـه‌پسندد.

عنوانی که بیشتر در مورد وکالت پیش میآید عنوان و داغ باطل شرخری‌ است‌.

همه این عنوان را بر وی وکالت میگذارند آیا این طور نیست؟

این چیزی‌ است‌ که‌ البته همه مکرر شنیده‌ایم و عیب بزرگی اسـت بـرای وکالت و در تمام دنیا هم این عیب‌ دیده‌ میشود

برای رفع این عیب یک مساعدت لازم است و آن نیست که‌ سعی‌ کنند‌ محاکمات زودتر و سریعتر بشود.

بنده بعد از مراجعت بایران اولین محاکمه‌ای کـه کـردم و محاکمه کوچکی‌ هم‌ بود‌ پس از آن وکیل محترم طرف بتفصیل اقامه دعوی کرد بنده بدون‌ تکلف‌ و بدون هیچ مقدمه وارد اصل قضیه و ماهیت قضیه شدم نظریات و اظهارات وکیل طرف البته خیلی بـقاعده‌ و عـالی‌ بود ولی بنده مطابق عقیده خود خیلی ساده و معمولی و خودمانی که در‌ تمام‌ امور اینقسمت طبیعی و فطری من است در‌ ضمن‌ هفت‌ هشت ده سطر دفاع خود را خاتمه‌ دادم‌-چند نفر از آقایان وکـلاء کـه مـیخواستند ببینند من چه میکنم و چـه مـیگویم‌ و اتـفاقا‌ موقع بیکاری‌شان هم بود بمحکمه‌ آمده‌ بودند و من‌ در‌ ضمن‌ دفاع میدیدم که خیلی متوجه اظهارات‌ من‌ هستند-بعد شنیدم که گـفته بـودند مـا انتظار داشتیم و خیال میکردیم که‌ فلانکس‌ معرکه خـواهد کـرد پنج شش جلسه‌ در کلیات حرف خواهد‌ زد‌ و در صلاحیت محکمه گفتگو خواهد‌ کرد‌-اعتراض و ایرادات گوناگون بر طرز تنظیم دوسیه و جـریان قـضیه وارد خـواهد ساخت و هیچ‌ تصور‌ نمیکردیم که باین سادگی بر‌ گذار‌ کـند‌.

کانون وکلا » دوره اول، مرداد و شهريور 1332 - شماره 33 (صفحه 7)

راست است چون‌ من‌ کم دفاع کردم و یک‌ جلسه‌ بیشتر محاکمه طول نکشید حق‌الوکاله مرا بصورت حق المـکالمه و بـاندازه هـمان یک روز دادند‌(خنده‌ حاضرین) و بی انصاف‌ها فکر نکردند که‌ کار‌ مـن یـکروزه‌ تمام‌ شد‌ و نیتجه هم گرفته شد‌!این فکر ممکن است در همه ایجاد شود ولی تطویل محاکمه بـاین فـکر چـیزی است‌ که‌ باعث خسارت میشود و غالبا دیده میشود‌ که‌ طول‌ و تعویق‌ مـحاکمات‌ از طـرف وکـیل‌ است‌ و موکلین شکایت میکنند-پس باید حتی المقدور برفع این نقص کوشید.

قسمت دیگری کـه لازم اسـت‌ تـذکر‌ بدهم‌ اینست که آذایان وکلا باید در قبول‌ محاکمات‌ دقیق‌ باشند‌ و از‌ قبول‌ دعوی باطل احـتراز نـمایند-بنده در آنموقعی که تازه بتهران آمده بودم و کاری نداشتم یکنفر پیدا شد و یـکنفر دعـوائی پیـش من آورد دیدم این دعوی از معاملاتی‌ است که غالبا دیده میشود یعنی ملکی را بشخصی انـتقال داده بـود بعدا تقلبا آمده و اظهار میداشت که قبلا ملک را بخواهرم صلح کردم.

من ایـنکار را قـبول نـکردم البته‌ دیگران‌ قبول و اقدام کردند-ولی اگر جامعه وکلا این قبیل کارها را قبول نکنند نظیر آن دیـگر پیـدا نخواهد شد.

یکی از وظایف وکلا اینست که کار بی‌ربط قبول نکنند‌ و وقـتی‌ کـه مـعلوم شد یک نفر بفکرش خطور کرده است که چنین کاری را قبول کند فورا جامعه وکـلا جـلوگیری بـکنند-اگر یک وکیل‌ بیک‌ نفر بگوید که باین دلیل‌ و این‌ دلیل ایـنکار بـی‌ربط است و این دعوی بی‌اساس است و وکلای دیگر هم آن را قبول نکنند این قبیل کارها پیدا نمیشود و جـریان مـحاکمات بهتر و سریعتر‌ و صحیح‌تر‌ میشود-باید گفته شود‌ که‌ اینکار از عواید وکلا مـیکاهد زیـرا البته در مملکت ما محاکمات باندازه احتیاجات وکـلائی کـه مـملکت میتواند تهیه و تربیت کند وجود دارد.

بنده گـذشته ایـن مملکت را بنا بر فرمایشی‌ که‌ یک روز اعلیحضرت همایونی به بنده فرمودند که بـاید سـرمشق عموم شود-کنار میگذارم-اعـلیحضرت فـرمودند:

(ما بـاید خـطی بـین گذشته این مملکت و حالت فعلی آن بـکشیم):

زنـدگانی ایران قبل‌ از‌ دولت فعلی‌ بقدری هرج و مرج و خودسرانه بود که رویهمرفته-نمیخواهم بـگویم کـه کار بد و ناشایسته خوب بوده اسـت ولی‌ جز بوسائل بـد کـارها پیشرفت نداشت همه جامعه بـیک شـکل بدی‌ عمل‌ میکرد‌ و این اعمال بد کار مملکت را بجائی کشید بود که بـهیچ وجـه انتظار انتظام و ترتیب بر آن ‌‌مـترتب‌ نـبود-ولی مـا حالا داریم رو بـه تـرقی میرویم و قدمهای بلندی دولت و عـموم‌ مـلت‌ برمیدارند‌-حالا کارهای مهمی شده و روز بروز هم اینکارها بیشتر و بهتر خواهد شد-حالا مـا بـاید‌ همه سعی کنیم همانطور که اعـلیحضرت هـمایونی فرموده‌اند خـطی بـین گـذشته و حال بکشیم‌- در زندگی خـودمان مخصوصا‌ باید‌ این خط را بکشیم و بگوئیم که ما در یکدوره میدیدیم کار ناحسابی و ناشایسته عمومی اسـت مـا هم میکردیم-ارگ یک کار بی‌اساس را مـا قـبول نـمیکردیم دیـگری قـبول میکرد و چاره‌ای نـبود‌ ولی اکـنون میآئیم وتصمیم میگریم که کار خوب بکنیم بنائی را که ساختمان آن برای نسل آینده شروع شده اسـت مـا هـم خشتی در این بنا بگذاریم و با رفتار خـوب و اعـمال‌ خـوب‌ خـودمان قـسمتی از ایـن بنا را بسازیم.


امیدوارم آقایان با احساسات پاک و بلند خود تا میتوانند سعی کنند در اینکه همین فکرهائی را که خودشان داشته‌اند بوجه احسن عملی کنند‌-تاسیس‌ کانون وکلاء فکر مـا نبوده است-بعضی از آقایان که همین‌جا حضور دارند اینموضوع را بمن تذکر دادند منتهی من گفتم قدری صبر کنید-حالا خود آقایان باید سعی‌ کنند‌ کمک کنند که دنباله این فـکر را بـیاورند و بنده اعتماد میدهم که تا میتوانم همراهی کنم که با کمک آقایان سمت و شغل وکالت همانطوری که در خارجه هست بشود‌-علت‌ دارد‌ اشخاص عالیمقام و معروف-رجال نامی‌ و بزرگ‌ وکالت‌ مـیکنند-وکـلاء وزراء چرا موقعی که شغل رسمی ندارند شغل وکالت را پیشه خود میسازند؟

برای اینکه در آن ممالک تمام افراد‌ سعی‌ میکنند‌ که حیثیت جامعه را حفظ کنند و بـهمین جـهة‌ اشخاص‌ با حیثیت وارد این شـغل مـیشوند و روز بروز حیثیت‌ها زیاد میشود و بالاخره میبینیم که قسمت عمده نمایندگان ملت از‌ بین‌ وکلای‌ مدافع انتخاب میشوند. زیرا این اشخاص حیثیت دارند.فصاحت و بلاغت‌ دارنـد.اطـلاعات قانونی و تجربه و بصیرت و از هـمه بـالاتر حشر با مردم دارند.

خوب چه عیب دارند که ما‌ برویم‌ روی‌ این خط و ولو اینکه در اوایل امر یکی دو سه نفر‌ از‌ ما برنجند و ضرری بر ما وارد شود لیکن باید این نـکته تـردید ناپذیر را در نظر‌ بگیریم‌ که‌ ارگ کاری با اساس شد و با راستی و درستی قرین بود هر وقت‌ باشد‌ نفع‌ خود را خواهد داشت-شاید در بین همان اشخاصی که در وحله اول میرنجند‌ افراد‌ منصفی‌ وجـود داشـته باشد کـه خود راستی و سلامت آن وکیل را تصدیق نموده و خود باعث‌ نفع‌ او بشوند.

امیدوارم این مسائل را در نظر داشته باشید مـخصوصا چیزی که‌ من‌ زیاد‌ اهمیت میدهم و خواهش میکنم اینست که آقـایان جـلسه‌ها و کـنفرانسها در اینجا ترتیب بدهند برای‌ مذاکره‌ و مشاوره در قسمت‌های قانونی البته قابل تردید نیست که تمام آقایان وکلای تـهران‌ ‌ ‌بـیک‌ قون‌ نیستند بعضی از آقیان بواسطه طول مدت کار و تعمق بیشتر تجربیاتی تحصیل کـرده و بـر سـایرین‌ ترجیحاتی‌ دارند و در اینصورت وقتی کنفرانس و مذاکراتی شد و آقایان با تجربه و فاضل‌تر در‌ مسائلی‌ بحث‌ کردند.رفـقای کم تجربه استفاده میکنند و وظیفه هر فردی خصوصا آقایان وکلا نیست که نـباید‌ از‌ آماده‌ کردن و تربیت دیـگران مـضایقه کنند-حقیقه این مضایقه چه معنی دارد؟

چیزی که‌ باز‌ هم میخواهم تذکر بدهم قسمت وقتی است که بعضی از آقایان در محاکمات بیهوده صرف میکنند‌ یکنفر‌ که اسم وکیل دارد باید در هر محاکمه در اصـل قضیه دفاع‌ و گفتگو‌ کند-در صورتی که بعضی از وکلا‌(البته‌ در‌ ولایات بیشتر و در مرکز کمتر)چیزهائیکه میگویند‌ و در‌ عوض مدافعه در اصل موضوع حرفهائی میزنند که اصلا بموضوع مطروح مربوط نیست‌.البته‌ این نواقص بـاید تـدریجی رفع‌ شود‌ و چیزی نیست‌ که‌ بشود‌ فورا قطع کرده و از بین برد‌.

باری‌ کنفرانس‌هائی که در اینجا داده میشود دو فایده دارد یکی برای خود‌ کنفرانس‌ دهندگان زیرا برای تهیه کنفرانس باید‌ مطالعه کنند و ایـن بـر‌ اطلاعاتشان‌


میافزاید و یکی هم برای رفقای‌ کم‌ تجربه و مستمعینی که محتاج بآن اطلاعات هستند- بالاتر از تمام اینها فواید بسیاری‌ برای‌ اعضاء و قضاة عدلیه دارد زیرا‌ در‌ ضمن‌ این مذاکرات و مباحثات‌ آقـایان‌ وکـلا به چیزهائی بر‌ میخورند‌ که جز آنها دیگری متوجه آنها نخواهد شد-عدلیه نمیتواند مثل شما در قوانین‌ باریک‌ شود و در آن اظهار نظر کند‌- چون‌ بنده مخصوصا‌ با‌ در‌ نظر داشتن ایـنقسمت مـشغول‌ مـطالعات هستم که اصلاحاتی در قوانین بـشود و قـانون اصـول محاکمات حقوقی را که جدیدا تهیه‌ شده‌ و البته باید نواقص آن کاملا رفع‌ شود‌ در‌ نظر‌ دارم‌ که طبع کره‌ و بین‌ آقایان وکلا تـقسیم گـردد و هـر یک از آقایان نظریات خود را اظهار نظر دارند ولی خـواهش‌ مـیکنم‌ قدری‌ صرف وقت و دقت کنید و نواقص و معایبی را‌ که‌ در‌ این‌ قانون‌ به‌ نظر میرسد تذکر دهید که ضمنا معلوم شـود قـانون کـاملا حلاجی و نواقص آن رفع شده است.

برای آنکه بیشتر از این صـرف وقت نکنم مذاکرات خود را‌ بیش از این ادامه نمیدهم و باز هم میگویم(و دیگر اسمش را خواهش و تقاضا نمیگذارم):

آقایان بـما کـمک کـنید:

البته کمکهائی از طرف بعضی از آقایان شده است دعوت کردیم آمدند‌ کـمک‌ او اظـهار نظر کردند و مخصوصا من اسم یکنفر از آن آقایان را بشرط اینکه سایر آقایان اوقاتشان تلخ نشود برای ابـراز قـدردانی و حـقشناسی خود ذکر میکنم و آن آقای آقا‌ سید‌ هاشم وکیل است که ایشان در چـند مـورد در قـوانینی که تهیه و بمجلس داده میشد و در قسمتهای دیگر نظریات صحیح خود را نوشته‌ و ارسال‌ داشتند که غـالبا خـیلی خـوب‌ بوده‌ و بموقع میرسید و ما هم نظریات ایشان را میپذیرفتیم و اگر ایشان تذکر نمیدادند چیزهائی بـود کـه ما شاید خیلی دیر متوجه آن میشدیم-من از‌ ایشان‌ قدرشناسی و تشکر میکنم زیرا‌ در‌ ایـنمورد وظـیفه و تـکلیفی نداشتند و فقط این احساس که کاری که ایشان در آن وارد هستند بی‌نقص باشد ایشان را وادار باین اقـدام مـینمود.

اما آقایان دیگر به‌بخشند تنبلی میکردند-مکرر‌ بنده‌ تقاضا کردم متحد المال دادیـم-بـعضی آقـایان مرتب بودند.بعضی کمتر کمک کردند و بعضی دیگر اصلا کمک و اعتنائی نکردند.

بالاخره باید نـواقص کـار خود را رفع کنیم باید یکقسمت وقت‌ و همت‌ خود را‌ صرف این بکنیم کـه بـفهمیم عـیب کار کجا است تا با دست شما و افراد درست کار و دست‌ مطلعین تمام امور رو بـترفی بـرود.

بـموجب پرو گرامی که قبلا‌ تهیه‌ شده‌ بود قرار بود آقای میرزا رضا خـان مـلکی در اینمورد به موقع نطق نماید ولی چون ایشان ‌‌بعلت‌ کسالت حاضر نبودند.

آقای آقا شیخ جلال الدیـن نـهاوندی پس از تشکر از‌ طرف‌ وکلا‌ از آقای داور اظهار کردند:

اگر چه پیدایش وکلا از پیدایش حـقوق اسـت و البته ملت‌ ایران ملت کهنسالی است کـه هـمیشه در آن حـق و قانون وجود داشته است‌ ولی باید جنبه کـانونی‌ بـودن‌


کانون وکلا را از آثار فکر حضرت اشرف دانست و امیدواریم که تحت تعلیمات و یادداشتهای ایـشان سـعی نمائیم که این تشکیلات مـرتب بـاشد و اقدامات مـفیدی بـکند چـون تاسیس این کانون بتوشیح افکار‌ حـضرت اشـرف بوده است و به استحقاق خود حضرت اشرف رئیس این کانون هستند از طـرف تـمام آقایان اینورقه را تقدیم میدارم:(تقاضانامه کـانون را راجع بقبول ریاست کـانون از طـرف آقای‌ داور‌ تقدیم داشتند).

آقای داور:بـنده تـشکر میکنم و افتخار همکاری آقایان را قبول میکنم و اعتماد میدهم که حاضرم برای پیشرفت نـظریات کـانون همه قسم کمکی بنمایم.

آقـای مـیرزا داود خـان پیرنیا‌ رئیس‌ احـصائیه امـور قضائیه پس از بیانات مقدماتی اظـهار داشـتند:

دومین مژده‌ای که میخواهم بحضور مبارک عرضه بدارم-اولین مژده در 26 تیرماه بود که شـرفیاب شـده فرمودید کانون تشکیل‌ شود‌ و همان روز 26 آقـایان را دعـوت کردیم آقـایان بـا حـسن استقبال بی‌نظیری پذیرفتند و در صـورتیکه این قضیه مالی بود و در همه جا قضایای مالی باشکالات بر میخورد ولی آقایان‌ بخوبی‌ تمام‌ مـخارج مـقدماتی را بعهده گرفته‌ و اجرا‌ کردند‌ بطوریکه مـلاحظه فـرمودید.

مـژده دوم بـنده ایـنست که آقایان حـسن اسـتقبال حاضر شدند که در شعبه مخصوصی که در اینجا تشکیل‌ یافته‌ است‌ در ساعات معینی از موکلین خود پذیرائی کـنند‌ کـه‌ آنـصورت با ذکر نام هر وکیل و وقتهائی کـه از مـوکلین پذیـرائی مـیکنند تـهیه شـده و در جرائد و غیره اعلان خواهد‌ شد‌-سابق‌ بر این اگر کسی با وکیلی کار داشت باید چند‌ روز بدود تا او را پیدا کند ولی بعد از این هر کس میتواند هر وکـیلی را که‌ میخواهد‌ در‌ ساعت معین در اینجا ملاقات کند.

قسمت دیگری که در اینجا‌ تاسیس‌ شده است شعبه سواد نویسی است که برای موکلین و وکلا هر دو خوب است و هر کس‌ بخواهد‌ حکم‌ یـا اوراق دیـگر را سواد کند فورا در این شعبه نوشته و چند‌ کپی‌ برداشته‌ میشود.

مژده دیگر اینست که بنا به فکر و پیشنهاد آقای مقبل شعبه‌ای در اینجا‌ باز‌ خواهد‌ شد که شعبه قوانین خـواهد بـود بطوریکه تمام قوانین با حروف تهجی ترتیب داده‌ تاریخ‌ تصویب و اجرا و الغاء آن و قوانینی که جانشینی هر یک شده است تعیین خواهد‌ شد‌ و ایـن‌ شـعبه از 15 آذر شروع میشود.

در قسمت کنفرانس آقـایان قـضاة حاضر شدند که‌ کنفرانسهائی‌ در هر هفته داده شود و آقایانی که بزیان‌های خارجه آشنا نیستند در همین‌ جا‌ زبان‌ انگلیسی و فرانسه تحصیل نمایند در خاتمه صورتی از تاسیسات و بـودجه دخـل و خرج این مؤسسه را‌ تـقدیم‌ مـیدارم و تقاضا دارم اجازه فرمایند مراسله آقای شریعت‌زاده را که بمناسبت کسالت‌ نتوانسته‌اند‌ حاضر‌ شوند آقای مقبلی قرائت نمایند.

مراسله آقای شریعت‌زاده مبنی بر اظهار تأسف عدم حضور در‌ کانون‌ و تشکر‌ کامل از آقای داور و تـعدیر عـملیات ایشان و اینکه تمام اقدامات و اصلاحات و پیشرفتها‌

 

در‌ اثر فکر صائب و اقدامات جدی ایشان میباشد قرائت شد و آقای داور اظهار تشکر نمود.

آقای معین‌ السادات‌ از طرف وکلا از آقای پیرنیا اظهار تشکر نموده و تـقاضا کـردند که‌ ایـشان‌ به نیابت ریاست کانون منصوب شوند.

آقای‌ داور‌ اظهار‌ داشتند که این دیگر با خود آقایان‌ است‌ کـه ایشان را انتخاب نمایند و من بسهم خود از آقای پیرنیا که جوانی‌ کـاردان‌ و فـعال و نـجیب و خوش اخلاق است‌ فوق‌ العاده راضی‌ هستم‌.

همه‌ موافقت کردند که آقای پیرنیا نایب‌ رئیس‌ باشد

سـاعت ‌ ‌هـفت بعد از ظهر آقای داور پس از اظهار قدردانی‌ از‌ آقایان پیرنیا و کلیه اعضا احصائیه تشریف‌ دارند.

مـدت نـیمساعت پذیـرائی‌ کامل‌ و مجللی از کلیه آقایان وکلا‌ بعمل‌ آمد و ساعت هفت و نیم خاتمه یافت.»

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شعار ما تخصص گرایی ، نو اندیشی و استفاده از خرد جمعی است

- موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت -

برای اولین بار فقط در این موسسه

این موسسه با ابتکار عمل برای اولین بار در کشور اقدام به انجام بیمه حقوقی و تشکیل کمیسیون تخصصی برای ترسیم نقشه راه دفاعی حسابگرانه از موکل نموده است .

تیم وکلای موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت متشکل از وکلای با تجربه با مدارج علمی بالا درسطح دکترا و کارشناسی ارشد که برخی از آنها از اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه می باشند .

برای داشتن وکیل در اصفهان با ما تماس بگیرید

اطلاعات تماس

آدرس شعبه اصفهان

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

ایمیل:info@mehreedalat.com