شماره ثبت:665

شناسه ملی:14005027424

مشاوره تلفنی:

وکیل خود را در این موسسه انتخاب کنید

 

ما در این موسسه از وکلای مجرب و کاردان بهره میبریم

بهرمندی از وجود قضات عالی بازنشسته تجدید نظر مشرف به رویه های متداول در سیر قضایی

اخذ حق الوکاله مناسب از موکل،ایجاد شرایط تسهیل در پرداخت هزینه ها

وکیل در اصفهان

برای داشتن یک وکیل خوب در اصفهان با ما تماس بگیرید

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

 

بهترین وکیل خانواده در اصفهان

وکیل خوب در اصفهان

 موسسه حقوقی در اصفهان


وکیل امور شهرداری در اصفهان , وکیل خوب در زمینه شهرداری در اصفهان , وکیل شهرداری در اصفهان , وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری, وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری در اصفهان , وکیل تعزیرات در اصفهان , وکیل تخصصی تعزیرات در اصفهان , وکیل در اصفهان, وکیل دادگستری در اصفهان , وکیل در اصفهان وکیل امور خانواده در اصفهان , وکیل طلاق در اصفهان , وکیل خوب در زمینه خانواده در اصفهان , وکیل تخصصی خانواده در اصفهان , وکیل خانم تخصصی خانواده در اصفهان

ویدئو موسسه،به زودی

وکیل در اصفهان
 
 
توسط الماس سایت

قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

 

 

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

‎‎‎عطف به نامه شماره 28977/31707 مورخ 11/5/1384 در اجراء اصل یکصدو بیست‌و سوم
(123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی
روز چهارشنبه مورخ 9/8/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان، ‌به پیوست ابلاغ می گردد.

غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی


‎‎‎

قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

‎‎‎ماده 1- کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان‌،
تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان ‌و به ترتیب مندرج در این
قانون با نام‌نویسی و أخذ کد ملی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه می‌شوند.
‎‎‎تبصره- کارگران شاغل در کارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب
این قانون‌، کماکان از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب
1352 و اصلاحات بعدی آن هستند و درصورت احراز شرایط از مزایای قانون یاد شده
برخوردار خواهند شد.

‎‎‎ماده 2 - کارگران شاغل در کارهای ساختمانی درموارد زیر از شمول این قانون خارج
و کماکان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن هستند:
‎‎‎1 - وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت‌،
مؤسسات عمومی غیردولتی‌، شهرداریها، بانکها و مؤسسات عام‌المنفعه و نیز کارخانجات
دارای پروانه بهره‌برداری اعم از این‌که انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند
یا رأساً انجام دهند.
‎‎‎2 - درمورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق
انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می‌شود حق بیمه کارگران پیمانکار براساس ماده‌
(38) قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد.

‎‎‎ماده 3 - وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای‌) موظف است
نسبت به فراخوان و آموزش کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اقدام و کارت مهارت فنی
برای آنها صادر نماید.
‎‎‎تبصره 1 - زمانبندی‌، شرایط و ترتیب صدور، تمدید، تعلیق و کارت مهارت فنی و
نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی موضوع این ماده و اشتغال آنها در
طول دوره اعتبار کارت‌، طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که مشترکاً توسط وزارتخانه‌های
رفاه و تأمین اجتماعی‌، کار و امور اجتماعی‌، مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و
به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‎‎‎تبصره 2 - کارگران شاغل دارای کارت مهارت فنی معتبر از تاریخ نام‌نویسی در
سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر کد ملی مشمول مقررات این قانون هستند و از تعهدات
آن بهره‌مند خواهند شد.

‎‎‎ماده 4 - تعهدات موضوع این قانون شامل موارد زیر است که به بیمه شده درصورت
احراز شرایط ارائه خواهد شد:
‎‎‎الف - حوادث و بیماریها.
‎‎‎ب - غرامت دستمزد.
‎‎‎ج - ازکارافتادگی‌.
‎‎‎د - بازنشستگی‌.
‎‎‎هـ - فوت‌.
‎‎‎تبصره- افراد خانواده بیمه شده جهت برخورداری از خدمات موضوع بند(الف‌) این
ماده طبق ماده(58) قانون تأمین‌اجتماعی ودرمورد بازماندگان طبق مواد(81) و(82)
قانون یاد شده تعیین می‌گردند.

‎‎‎ماده 5 - درمواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم أخذ پروانه می‌باشد، مراجع
ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع
سطح زیر بنا معادل چهاردرصد (4%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی
که سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد کرد، نمایند.
‎‎‎تبصره 1 - درصورتی که حوادث ناشی از کار منجر به مصدومیت‌، فوت یا
ازکارافتادگی گردد ولی متقاضی با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به أخذ آن اقدام
ننموده باشد، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر حق بیمه موضوع این قانون جریمه‌ای
به‌طور مقطوع معادل بیست‌وپنج‌درصد(25%) اصل حق بیمه محاسبه و وصول خواهد کرد.
‎‎‎تبصره 2 - مبالغی که موقع صدور پروانه طبق مقررات این ماده پرداخت می‌گردد، در
محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار موضوع بند (2) ماده (2) این قانون محسوب خواهد
گردید.

‎‎‎ماده 6 - حق بیمه سهم بیمه شده معادل هفت درصد (7%) دستمزد ماهانه‌ای خواهد
بود که طبق ماده (35) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 برای کارگران تعیین می‌شود.
‎‎‎تبصره - دولت مکلف است معادل سه درصد (3%) مأخذ کسر حق بیمه موضوع این ماده به
عنوان سهم مشارکت خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید، همچنین باتوجه به
تعداد افراد تحت پوشش‌، همه ساله ‌با اعلام سازمان تأمین اجتماعی سهم مشارکت خود
را در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

‎‎‎ماده 7 - بیمه شده مکلف است حق بیمه خود را به ترتیبی که سازمان تأمین اجتماعی
تعیین می‌نماید پرداخت نماید.
‎‎‎تبصره - درصورت عدم پرداخت حق بیمه موضوع این قانون‌، سازمان طبق اختیارات
مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای وصول حق بیمه اقدام خواهد نمود.

‎‎‎ماده 8 - نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بیمه موضوع این قانون فی‌مابین
صندوقهای بیمه و بازنشستگی براساس قوانین مربوط انجام می‌شود.

‎‎‎ماده 9 - چگونگی استفاده از خدمات درمانی‌، مدت و شرایط و میزان غرامت دستمزد
برای حوادث ناشی از کار، تعیین درصد ازکارافتادگی‌، چگونگی تشخیص حوادث ناشی
وغیرناشی از کار، شرایط پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراری مستمری جزئی و کلی‌،
نحوه محاسبه و میزان آن و تغییر درجه ازکارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون
تأمین اجتماعی خواهد بود.

‎‎‎ماده 10- مشمولان این قانون درصورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می‌توانند
درخواست بازنشستگی نمایند:
‎‎‎1 - داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و شصت سال تمام‌سن‌.
‎‎‎2 - داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه‌.
‎‎‎تبصره - میزان مستمری بازنشستگی طبق قانون تأمین اجتماعی تعیین می‌شود.
‎‎‎مستمری از کار افتادگی جزئی و کلی‌، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییرات درجه
ازکارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

‎‎‎ماده 11 - شرایط بیمه شده متوفی‌، بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی‌،
نحوه برقراری مستمری بازماندگان و سهم مستمری هر یک از آنان طبق قانون تأمین
اجتماعی خواهد بود.

‎‎‎ماده 12 - درصورتی که ثابت شود وقوع حادثه ناشی از کار مستقیماً ناشی از عدم
رعایت مقررات حفاظت فنی کارفرما می‌باشد، سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات این
قانون (ماده 66 قانون تأمین اجتماعی و تبصره‌های آن‌) هزینه‌های مربوط را طبق ماده
(50) قانون تأمین اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

‎‎‎ماده 13 - کلیه وزارتخانه‌ها، دستگاهها، نهادها، شرکتها و مؤسسات دولتی و
وابسته به دولت‌، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی که
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مکلف به
همکاری با مجریان این قانون می‌باشند.

‎‎‎ماده 14 - از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری
کارگران ساختمانی مصوب 1352 و سایر قوانینی که با این قانون مغایر است لغو
می‌گردد.

‎‎‎قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ
نهم آبان‌ماه یکهزاروسیصدوهشتاد وشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/8/1386
به تأیید شورای نگهبان رسید./ن

غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

 

 

 
 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شعار ما تخصص گرایی ، نو اندیشی و استفاده از خرد جمعی است

- موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت -

برای اولین بار فقط در این موسسه

این موسسه با ابتکار عمل برای اولین بار در کشور اقدام به انجام بیمه حقوقی و تشکیل کمیسیون تخصصی برای ترسیم نقشه راه دفاعی حسابگرانه از موکل نموده است .

تیم وکلای موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت متشکل از وکلای با تجربه با مدارج علمی بالا درسطح دکترا و کارشناسی ارشد که برخی از آنها از اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه می باشند .

برای داشتن وکیل در اصفهان با ما تماس بگیرید

اطلاعات تماس

آدرس شعبه اصفهان

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

ایمیل:info@mehreedalat.com